Dárek zdarma za každých 3000 Kč nákupu!
WORK!

Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

společnosti UNCS a.s., se sídlem Bečovská 1623/13a, Uhříněves, 104 00 Praha 10, Česká republika, IČO: 25738011, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5794

I.

Tento reklamační řád upravuje postup prodávajícího, společnosti UNCS a.s. (dále také „prodávající“), a kupujícího-spotřebitele při reklamaci zboží prodaného prostřednictvím e-shopu prodávajícího a při uplatnění práv kupujícího z vadného plnění.

Tento reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek pro elektronický obchod prodávajícího a uplatní se při prodeji zboží prostřednictvím e-shopu prodávajícího.

II.

Prevence vzniku vad

Společnost UNCS a.s. svým zákazníkům doporučuje, aby před zakoupením konkrétního druhu zboží pečlivě zvážili, k jakému účelu jej budou využívat, a vybrali si takové zboží, které je určeno pro jimi požadovanou intenzitu užívání, neboť nevhodné či nadměrné užívání může způsobit neodstranitelné vady, z nichž prodávající není zavázán.

Oděvy:

Za účelem zachování vysoké kvality zboží po celou dobu jeho životnosti je nutné, aby nošené zboží mělo správnou velikost, bylo užíváno v souladu s účelem, ke kterému bylo vyrobeno, a bylo řádně udržováno šetrným praním, užíváním vhodných čistících a pečujících prostředků, správným způsobem sušení, případně aby bylo k vyčištění předáno do ověřené čistírny. Materiály, ze kterých je zboží vyrobeno, jsou specifikovány na visačce výrobku nebo v přiloženém letáčku, kde lze nalézt taktéž doporučení k správné údržbě výrobků.

Šperky:

Šperky je třeba odkládat na čisté a suché místo vždy před spaním, úklidem, sportem, vařením, koupelí, manuální prací či jinými činnostmi, při nichž by se mohly poškodit. Ideální je nasadit šperk těsně před odchodem z domova a sundat hned po příchodu domů. Vyvarujte se kontaktu šperku s vodou či chemikáliemi obsaženými např. v saponátech nebo i parfémech a tělové kosmetice. U plochých, lisovaných, pevných a broušených řetízků se vyvarujte ostrého ohybu. Šperky ukládejte do šperkovnice, sáčku nebo krabičky s jemným vnitřkem, nejlépe každý samostatně.

 

Šperky, a to zejména jejich stříbrné části, je třeba čistit pouze pomocí roztoků a textilií speciálně k tomu určených podle jejich návodu k použití, případně předat k vyčištění do klenotnictví. V případě potřeby úpravy nebo opravy šperku je třeba kontaktovat odborníka; na šperky neuplatňujte hrubou sílu.

 

Pro zlepšení konečného vzhledu a zvýšení jejich trvanlivosti jsou některé šperky, resp. jejich stříbrné části ošetřeny galvanickými operacemi (zejména rhodiováním), přesto šperk může reagovat na nevhodné prostředí ztrátou lesku, barvy, černáním povrchu apod. Proto je šperk třeba chránit včasným odložením před mechanickým poškozením či před působením chemikálií. Ke zčernání stříbra může dojít i vlivem změny pH tělesného potu, proto doporučujeme šperky odkládat při větší fyzické zátěži nebo při onemocnění. Černání je přirozený proces vlastní stříbrnému kovu, jemuž při běžném nošení v plné míře zabránit nelze, nejedná se o výrobní vadu.

 

III.

Jakost zboží při převzetí

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, že se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, že věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, že je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a že věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

IV.

Uplatnění reklamace

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí. Reklamaci je třeba uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy je vada zboží zjištěna.

Práva z vad nelze uplatnit, pokud vada zboží spočívá pouze v opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, pokud kupující vadu sám způsobil anebo způsobila-li vadu vnější událost. V těchto případech jde zejména o vady vzniklé v důsledku nesprávného používání v rozporu s účelem, pro který je zboží určeno, dále v důsledku neodborného čištění (v případě oděvů použití nesprávného či nekvalitního pracího prostředku, nedodržení stanoveného postupu praní a sušení, v případě šperků použití nevhodného čistícího prostředku či postupu čištění atd.), nedostatečné údržby, jakož i v důsledku nesprávného zásahu či poškození uživatelem či třetí osobou. U šperků jde dále zejména o vady projevující se oxidací, zčernáním stříbra, oděrem, otěrem rhodiování, úbytkem materiálu, poškrábáním, přetržením, zalomením šperku, deformací, roztažením oček, ztracením části šperku, stržením závitu, rozbitím kamenů či jiných použitých materiálů.

 

Prodávající neodpovídá za vady, které se na zboží vyskytly po 24 měsících od převzetí. Při reklamaci uplatněné po uplynutí této lhůty je kupující povinen prokázat, že se vady na zboží objevily před jejím uplynutím.

 

Projeví-li se vada na věci v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se dle občanského zákoníku za to, že věc byla vadná již při převzetí. Prodávající však upozorňuje, že z předchozí věty stanovící pravidla důkazního břemene v případném soudním řízení nelze vyvozovat, že jakákoli reklamace uplatněná během této doby bude automaticky uznána za oprávněnou. Reklamované zboží bude řádně přezkoumáno, a pokud prodávající dospěje k závěru, že nejde o vadu, z níž by byl zavázán, nebrání uvedené ustanovení zamítnutí reklamace.

 

Zboží je třeba předložit k reklamaci čisté, tzn. nepoužité nebo eventuálně vyprané, a všeobecně hygienicky nezávadné.

Zboží zakoupené prostřednictvím e-shopu je pro uplatnění reklamace třeba doručit na náklady kupujícího na adresu UNCS a.s., e-shop, Bečovská 1623/13a, Uhříněves, 104 00 Praha 10, Česká republika. Pro urychlení procesu je doporučeno, aby kupující společně s oznámením o reklamaci zaslal také kopii faktury vystavené prodávajícím a vyplněný reklamační list, který naleznete ke stažení zde.

Prodávající přijímá reklamace zboží zakoupeného prostřednictvím e-shopu také ve všech svých prodejnách. Seznam těchto prodejen je uveden na stránkách e-shopu na adrese http://www.uncs.eu/prodejny. Reklamace nejsou přijímány v partnerských prodejnách provozovaných obchodními partnery prodávajícího. Při reklamaci na prodejně je kupující povinen prokázat, že reklamované zboží zakoupil na e-shopu UNCS a.s., a to nejlépe dokladem o nákupu (fakturou).

Prodávající kupujícím doporučuje, aby zboží k reklamaci zasílali doporučeně anebo jiným způsobem tak, aby zásilku bylo možno v průběhu přepravy sledovat a aby byla zásilka pojištěna. Lze tak předejít komplikacím v případě zdržení či ztráty zásilky při přepravě. Zboží je nutno vhodně zabalit tak, aby během přepravy nemohlo dojít k jeho poškození.

Při uplatnění reklamace kupující popíše vadu zboží a zvolí nárok z vadného plnění. Prodávající upozorňuje zákazníky, že zboží zaslané k reklamaci na dobírku nebude převzato. Prodávající není povinen přijmout k reklamaci zboží, které bylo zakoupeno od jiné osoby.

Prodávající kupujícímu potvrdí, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje.

Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Kompletní reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující může v takovém případě uplatnit kterýkoli z nároků z vad, i kdyby mu do té doby nenáležely.

 

Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o vyřízení reklamace a o době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

V případě důvodné (oprávněné) reklamace se lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění prodlužuje o dobu odpovídající časovému úseku od uplatnění reklamace až do okamžiku vyrozumění o jejím vyřízení.

 

Pokud je reklamace vyřízena výměnou vadného zboží, neběží pro vyměněné zboží nová 24měsíční lhůta pro uplatnění práv z vad, nýbrž pokračuje lhůta dle původního nákupu.

 

V případě důvodné (oprávněné) reklamace má kupující právo na úhradu nutných nákladů, které účelně vynaložil při uplatnění práv z vad zboží; toto právo je třeba u prodávajícího uplatnit nejpozději do jednoho měsíce po uplynutí lhůty pro uplatnění práv z vad.

 

Případné rozhodnutí o zamítnutí reklamace je konečné a nebude bez dalšího přezkoumáno, neboť ze strany prodávajícího byly posouzením reklamace a sdělením jeho stanoviska kupujícímu splněny veškeré zákonné požadavky stran vyřízení reklamace. Pokud kupující přesto trvá na tom, že jeho reklamace byla oprávněná, může mu prodávající pouze doporučit, aby se obrátil na nezávislého soudního znalce a nechal si na své náklady vypracovat odborný posudek stanovící příčinu vzniku poškození zboží. V případě, že ze znaleckého posudku budou vyplývat závěry směřující k možnosti přehodnocení reklamace kupujícího, bude se prodávající jeho reklamací dále zabývat, případně její vyřízení předá právnímu oddělení. V opačném případě nechť kupující považuje rozhodnutí o zamítnutí reklamace za definitivní.

 

V.

Nároky z vad

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

Alternativně může kupující v případě odstranitelné vady věci požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat dodání nové věci bez vad (výměnu věci), nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Je-li požadavek na výměnu věci nebo její součásti vzhledem k povaze vady neúměrný, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady (nikoliv na výměnu věci či na odstoupení od smlouvy).

Vznikne-li kupujícímu nárok na výměnu věci nebo její součásti, avšak tato výměna není možná (prodávající např. již dalšími kusy zboží nedisponuje), může kupující od kupní smlouvy odstoupit.

Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že prodávající nemůže odstranit vadu na věci, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu způsobilo značné obtíže.

V případě odstranitelné vady věci, pokud kupující nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad, má kupující kromě práva na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny taktéž právo na výměnu věci či na odstoupení od kupní smlouvy.

V případě marného uplynutí lhůty k vyřízení reklamace má kupující kromě práva na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny taktéž právo na výměnu věci či na odstoupení od kupní smlouvy.

VI.

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád zapracovává příslušná ustanovení českého zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a českého zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Ochrana práv spotřebitele, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby českého práva jinak použila, není tímto reklamačním řádem dotčena.

V případě, že dojde mezi kupujícím a prodávajícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

 

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Česká republika

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

 

Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 01.05.2020.